Over Beslist.nl

Op Beslist.nl kun je producten van online shops snel en gemakkelijk met elkaar vergelijken.
Op prijs, maar ook op kenmerken als betalingsopties, keurmerken en levertijd. Verder kun je informatie over een product inwinnen door product beoordelingen van andere consumenten en experts te lezen. Ook heb je de mogelijkheid om video-reviews te bekijken die je informeren over de verschillende producten. Door het uitgebreide assortiment is Beslist.nl de snelst groeiende en meest innovatieve vergelijkingssite van Nederland. Dagelijks bezoeken ruim 500.000 mensen deze website.


Beslist.nl is hierdoor een interessant middel om meer klanten naar je webshop te trekken. Door je aan te melden bij Beslist.nl word je webshop gevonden wanneer de bezoeker een bepaald product zoekt. Hierdoor krijg je meer bezoekers naar je webshop. En het mooiste van alles: het is gewoon gratis! Tip: bekijk wel even op de website van Beslist.nl of je voldoet aan hun voorwaar- den. http://www.beslist.nl/accounts/starters_aanmelden


Koppeling naar Beslist.nl

Wanneer je een koppeling van je webshop naar Beslist.nl maakt, is het belangrijk dat je het product in de juiste categorie plaatst. Beslist.nl hanteert namelijk eigen categorieën, kijk dus goed in welke categorie van Beslist.nl jouw product het beste past.


Aanmelden bij Beslist.nl

Wanneer je een koppeling van je webshop naar Beslist.nl maakt, is het belangrijk dat je het product in de juiste categorie plaatst. Beslist.nl hanteert namelijk eigen categorieën, kijk dus goed in welke categorie van Beslist.nl jouw product het beste past.


Instellingen binnen Beslist.nl

Binnen Beslist.nl dien je een aantal stappen door te nemen, wij leggen ze hieronder uit:

1. Ga naar de cliëntlogin van Beslist.nl via http://cl.beslist.nl/register/.
2. Selecteer je webshop.
3.Vul je gegevens in (ook je wachtwoord!) en klik op verzenden nadat je de voorwaarden hebt geaccepteerd. Je account is nu aangemaakt.
4. Vul je bedrijfsgegevens in.

Ga naar ‘Toevoegen’ achter de tekst ‘bedrijfsgegevens ingevuld’. Doe dit ook voor contactpersoon, en betaalservice opties shop.


Let op! Wanneer je gebruik wenst te maken van een koppeling met Beslist dien je verplicht bij de producten in je webwinkel het ean-nummer in te vullen.


Ga naar ‘Toevoegen’ achter de tekst ‘bedrijfsgegevens ingevuld’. Doe dit ook voor contactpersoon, en betaalservice opties shop.


Bij Productenfeed klik je op ‘Voeg eerst een feed toe’. De feed-url kun je vinden in de backend van je webshop via Koppelingen > Vergelijkings- en affiliatesites > Beslist.nl. Vink hier vervolgens ‘Productgegevens beschikbaar maken voor Beslist’ aan. Kopieer de URL en plak deze in het veld bij Beslist.Het invullen van een http-login en een http-wachtwoord is niet verplicht. Beslist.nl heeft je login en wachtwoord nodig om dagelijks je producten op te halen van je webshop, echter alleen wan- neer je je feed hebt beveiligd. Over het algemeen heeft een feed geen login en wachtwoord, en hoef je hier dus ook niets in te vullen.


Bij ‘Formaat’ kun je XML invullen, dit is het formaat van de feed.

 

Daarna moet je de velden uit de feed koppelen aan de velden van Beslist.nl. De velden met een paars sterretje zijn verplicht om in te vullen!
Nu wordt de kwaliteit van jouw feed getoond.
Klik op de link ‘Stap 4: feedactivatie‘ door het vinkje aan te vinken voor ‘Deze feed activeren voor productopname’ en kies Uitvoeren.

Het is belangrijk dat je je webshop verifieert, zodat je kunt aantonen dat je webshop daadwerkelijk jouw webshop is. Dit kan heel eenvoudig met je e-mailadres: vink ‘uw email adres’ aan en klik op ‘verificatie e-mail versturen’. Vervolgens ontvang je een e-mail die je dient te bevestigen. De domeinnaam in het e-mailadres dient overeen te komen met de domeinnaam zoals aangegeven in de URL van de webshop. De vermelde veri catiecode (metatag) kun je ingeven bij de koppe- ling van Beslist in de achterkant van je webwinkel.nlBeslist.nl zal je aanmelding controleren. Als de kwaliteit van je feed goed is, de webshop geverifieerd is en als je alle gegevens correct hebt ingevuld, dan staat met een aantal dagen jouw webshop online op Beslist.nl.


Aan welke voorwaarden moet je webshop voldoen voor een Starters account op beslist.nl? Om gebruik te maken van een Starters account dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:


- Je bedrijf is minimaal 1 jaar ingeschreven bij KvK of KBO wat u kunt aantonen met een uittreksel dat niet ouder is dan 6 maanden.
- Je beschikt over een geldig legitimatiebewijs waarvan u een kopie kunt aanleveren.
- Je verkoopt nieuwe producten in Nederland en/of België.

- Je verkoopt geen tabak of gerelateerde producten.
- Je verkoopt geen erotische producten (uitsluitend toegestaan met een betaald account).
- Je hanteert minimaal iDeal of Bancontact/Mister Cash als afrekensysteem binnen uw webshop.

Veel succes met de koppeling. Hopelijk levert de koppeling met Beslist.nl je extra klanten en orders op!


Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen? Mail of bel het supportteam van Starteenwinkel.nl via info@starteenwinkel.nl of tel. 0299-200850.